loader image

Blog – Full Width

by

E Fatura / E Arşiv İptal ve İtirazı

Bilindiği üzere 526 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, 509 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Tebliği’ ne “V.10. e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi” başlıklı bölüm eklenmiş olup, söz konusu bölüm uyarınca, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ kapsamında düzenlenen e-Belgelere ilişkin olarak 6102 Sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak KEP sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-Belge iptal işlemlerinin 1/5/2021 tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanacak kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Genel Olarak e-Belge İptal/İtiraz Bildirim İşlemleri

e-Belgelere elektronik ortamda iptal/itiraz işlemi yapılabilmesi için; belgeyi düzenleyen satıcı veya duruma göre alıcı tarafından e-Belge Uygulamaları üzerinden iptal/itiraz talebi oluşturulması gerekir. İptal/itiraz taleplerine ilgili faturanın alıcısı/satıcısı tarafından onay verilebildiği gibi, karşı tarafın onaylama zorunluluğu bulunmamaktadır. Bilindiği üzere e-Belgelere Türk Ticaret Kanununun 18 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasında belirtilen harici itiraz yolları ile de itiraz edilebilmekte olup aynı Kanunun 21 inci maddesinin (2) numaralı maddesinde “ Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır” hükmü bulunmaktadır.

Başkanlığımızca geliştirilen ve ilerleyen bölümlerde açıklamalara yer verilen sistem ile e-Belge uygulamasında iptal ve itiraz işlemleri, sistem üzerinden muhatabına iletilebilecektir.

e-Belge uygulamalarına taraf olanların birbirlerine düzenlemiş oldukları e-Arşiv Fatura ve e-SMM belgeleri için sistem üzerinden iptal işlemi gerçekleştirmeleri mümkün bulunduğu gibi harici itiraz yollarının (noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile) kullanılmasına engel teşkil etmemektedir. Bu durumda harici yollarla yapılan itiraz işlemlerinin sistem üzerinden bildirilerek alıcı/satıcının onayına sunulması gerekmektedir. e-Arşiv Faturalar ve e-SMM belgeleri sistem üzerinden iptal/itiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi özellikle sistem bilgileri ile beyan, bildirim ve formlardaki bilgilerin uyumluluğunun sağlanması açısından gereklidir.

E-Belge (e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu) İptal Talebi

e-Arşiv Fatura ve e-SMM belgelerinin iptal işlemlerinde 8 günlük sürenin tespiti e-belgenin alıcıya iletilme tarihinden itibaren başlar. İptal işlemi her durumda 8 günlük süre içinde yapılmalıdır. Alıcı ve satıcı tarafından başlatılacak iptal işlemi ve iptal işleminin onaylama/reddetme süreçlerinin detayları aşağıda açıklanmıştır.

Kendisine Düzenlenen e-Belgeler İçin İptal Talebi Oluşturma

GİB portal yöntemini kullanan e-Arşiv Fatura veya e-SMM kayıtlı kullanıcısı olan mükellefler mali mühür/elektronik imzaları ile GİB Portal Uygulamasına giriş yaparak, Özel Entegratör ve Entegrasyon Yöntemini kullanan mükellefler ile kayıtlı e-Belge kullanıcısı olmayan (5000/30000 TL üzeri belgeleri GİB portaldan düzenleyen) mükellefler ise İnteraktif V.D kullanıcı kodu ve şifreleri ile 5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalına giriş yaparak aşağıda belirtilen şekilde kendilerine düzenlenen e-Belgeler için ‘İtiraz Talebi’ oluşturabilirler.

“Adıma Düzenlenen Belgeler” sekmesi seçilmelidir.

Açılan ekranda belge tarihini içerecek şekilde tarih aralıklı sorgulama yapılıp ilgili belge seçilerek “İtiraz Talebi Oluştur” butonu tıklanarak ekrana ulaşılmaktadır. 

“İtiraz Belge Numarası” alanına 6102 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak KEP sistemi ile yapılan işlemler neticesinde oluşacak belgenin numarası girilmelidir.

“İtiraz Belge Tarihi” alanına 6102 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak KEP sistemi ile yapılan işlemler neticesinde oluşacak belgenin tarihi girilmelidir.

“İtiraz Yöntemi” alanına 6102 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak KEP sistemi yöntemlerinden hangisi aracılığıyla itiraz işlemi yapılmış ise o yöntem seçilecektir.

Sonrasında “Açıklama” alanına da gerekli açıklamalar yapılıp “Uyarıyı Okudum” kutucuğu işaretlendikten sonra “İtiraz Talebi Oluştur” butonu aktif hale gelecektir.

Butonun onaylanması sonucunda “İtiraz talebiniz başarıyla oluşturulmuştur” uyarısı ile birlikte itiraz talebi oluşturduğunuz belge için talebiniz belgeyi düzenleyenin sistemine iletilmiş olacaktır.

Belgeyi düzenleyen mükellefe iletilen talebin onaylanıp onaylanmama durumu, “Adıma Düzenlenen Belgeler” sekmesinden tarih aralığı seçilerek yapılan sorgulamada “İptal/İtiraz Durumu” sütunundan takip edilebilmektedir.

Kendisi Tarafından Düzenlenmiş e-Belgeler İçin Gelen İtiraz Talebini Onaylama / Reddetme

GİB portal yöntemini kullanan e-Arşiv Fatura veya e-SMM kayıtlı kullanıcısı olan mükellefler mali mühür/elektronik imzaları ile GİB Portal Uygulamasına giriş yaparak, Özel Entegratör ve Entegrasyon Yöntemini kullanan mükellefler ile kayıtlı e-Belge kullanıcısı olmayan (5000/30000 TL üzeri belgeleri GİB portaldan düzenleyen) mükellefler ise İnteraktif V.D kullanıcı kodu ve şifreleri ile 5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalına giriş yaparak aşağıda belirtilen şekilde düzenledikleri e-Belgeler için kendilerine ulaşan itiraz talepleri için “Onaylama/Reddetme” işlemlerini yapabilirler.

Kullanıcılar kendileri için uygun olan uygulamaya giriş yaptıktan sonra “Gelen İptal/İtiraz Talepleri” sekmesine tıklayıp tarih aralığını seçerek sorgulama yapmaları halinde varsa kendilerine gelen talepleri aşağıdaki gibi görüntüleyebileceklerdir

Kendisi tarafından düzenlenmiş e-Belge için gelen itiraz talebinin kabul edilmesi durumunda;

İlgili belgenin kutucuğu seçildikten sonra “Talep Kabul Et” butonu tıklanarak uyarı ekranına ulaşılır. “Uyarıyı Okudum” kutucuğu seçilince “Talebi Kabul Et” butonu aktif hale gelecektir. Aktif hale gelen “Talebi Kabul Et” butonu tıklanınca iptal talebi onaylanacaktır.

İtiraz talebinin kabul edilmesi durumunda;

İtiraz işleminin düzenleyicisi tarafından kabul edilmesi ve bu işlemin belgenin ait olduğu ayı izleyen ayın 20 nci günü sonuna kadar yapılması durumunda ilgili belge hem alıcının sanal BA hem de satıcının sanal BS formunda yer almayacaktır.

Kendisi tarafından düzenlenmiş e-Belge için gelen itiraz talebinin reddedilmesi durumunda;

İlgili belgenin kutucuğu seçildikten sonra “Talep Reddet” butonu tıklanarak, uyarı ekranına ulaşılır. “Uyarıyı Okudum” kutucuğu seçilince “Talebi Reddet” butonu aktif hale gelecektir. Aktif hale gelen “Talebi Reddet” butonu tıklanınca iptal talebi reddedilecektir. 

İtiraz talebinin süresinde onaylanmaması ya da reddedilmesi durumunda;

İtiraz işleminin düzenleyicisi tarafından kabul edilmemesi ya da itiraz işlemine ilişkin kabul işlemlerinin belgenin ait olduğu ayı izleyen ayın 20 nci günü sonuna kadar yapılmaması durumunda belge, alıcısının sanal BA formunda yer almayacak olup, bununla birlikte itiraz talebini süresinde onaylamayan ya da reddeden satıcının sanal BS formunda yer alacaktır.

Düzenleyen Tarafından İtiraz

GİB Portal Yöntemini kullanan e-Arşiv Fatura ve e-SMM kayıtlı kullanıcısı olan mükellefler mali mühür/elektronik imzaları ile GİB Portal Uygulamasına giriş yaparak, kayıtlı e-Belge kullanıcısı olmayan (5000/30000 TL üzeri belgeleri GİB portaldan düzenleyen) mükellefler ise İnteraktif V.D kullanıcı kodu ve şifreleri ile 5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalına giriş yaparak aşağıda belirtilen şekilde düzenledikleri e-Belgeler “İtiraz Talebinde” bulunabilirler.

Özel Entegratör ve Entegrasyon Yöntemini kullanan mükellefler ise Başkanlığa gönderecekleri “İtiraz Raporu” ile düzenledikleri e-Belgeler için “İtiraz Talebinde” bulunabilirler.

“Düzenlenen Belgeler”‘ sekmesi seçilmelidir.

Açılan ekranda belge tarihini içerecek şekilde tarih aralıklı sorgulama yapılıp ilgili belge seçilerek “İtiraz  Talebi Oluştur” butonu tıklanarak aşağıdaki ekrana ulaşılmaktadır.

“İtiraz Gerekçesi” alanına gerekli açıklamalar yapılarak “Uyarıyı Okudum” kutucuğu işaretlendikten sonra “İtiraz Talebi Oluştur” butonu aktif hale gelecektir.

Butonun onaylanması sonucunda “İtiraz talebiniz başarıyla oluşturulmuştur” uyarısı ile birlikte itiraz talebi oluşturduğunuz belge için talebiniz alıcının sistemine iletilmiş olacaktır.

Belgenin alıcısına iletilen talebin onaylanıp onaylanmama durumu, yine “Düzenlenen Belgeler” sekmesinden tarih aralığı seçilerek yapılan sorgulamada “İptal/İtiraz Durumu” sütunundan takip edilebilmektedir.

Adıma Düzenlenen e-Belgeler İçin Gelen İtiraz Talebini Onaylama / Reddetme

GİB portal yöntemini kullanan e-Arşiv Fatura veya e-SMM kayıtlı kullanıcısı olan mükellefler mali mühür/elektronik imzaları ile GİB Portal Uygulamasına giriş yaparak, Özel Entegratör ve Entegrasyon Yöntemini kullanan mükellefler ile kayıtlı e-Belge kullanıcısı olmayan (5000/30000 TL üzeri belgeleri GİB portaldan düzenleyen) mükellefler ise İnteraktif V.D kullanıcı kodu ve şifreleri ile 5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalına giriş yaparak aşağıda belirtilen şekilde adlarına düzenlenen e-Belgelerin kendilerine ulaşan itiraz talepleri için “Onaylama/Reddetme” işlemlerini yapabilirler.

Kullanıcılar kendileri için uygun olan uygulamaya giriş yaptıktan sonra “Gelen İptal/İtiraz Talepleri” sekmesine tıklayıp tarih aralığını seçerek sorgulama yapmaları halinde varsa kendilerine gelen talepleri görüntüleyebileceklerdir.

Adlarına düzenlenen e-Belge için gelen itiraz talebinin kabul edilmesi durumunda;

İlgili belgenin kutucuğu seçildikten sonra “Talep Kabul Et” butonu tıklanarak uyarı ekranına ulaşılır. “Uyarıyı Okudum” kutucuğu seçilince “Talebi Kabul Et” butonu aktif hale gelecektir.

“Talep cevabı başarıyla kaydedildi” uyarısı ile talep cevabı kaydedilmiş olacaktır.

İtiraz talebinin kabul edilmesi durumunda;

İtiraz işleminin alıcısı tarafından kabul edilmesi ve bu işlemin belgenin ait olduğu ayı izleyen ayın 20 nci günü sonuna kadar yapılması durumunda ilgili belge hem alıcının sanal BA hem de satıcının sanal BS formunda yer almayacaktır.

Adlarına düzenlenen e-Belge için gelen itiraz talebinin reddedilmesi durumunda;

İlgili belgenin kutucuğu seçildikten sonra “Talep Reddet” butonu tıklanarak uyarı ekranına ulaşılır. “Uyarıyı Okudum” kutucuğu seçilince “Talebi Reddet” butonu aktif hale gelecektir. “Talebi Reddet” butonu seçildikten sonra “Talep Cevabı Reddedildi” uyarısı ile birlikte talep reddedilmiş olacaktır.

İtiraz talebinin süresinde onaylanmaması va da reddedilmesi durumunda;

İtiraz işleminin alıcı tarafından kabul edilmemesi ya da itiraz işlemine ilişkin kabul işlemlerinin belgenin ait olduğu ayı izleyen ayın 20 nci günü sonuna kadar yapılmaması durumunda belge
satıcının sanal BS formunda yer almayacak olup, bununla birlikte itiraz talebini süresinde onaylamayan ya da reddeden alıcının sanal BA formunda yer alacaktır.

Kaynak : Gelir İdaresi Başkanlığı

04.05.2021

by

2021 / Mayıs Vergi Takvimi

01/02/202107/05/2021Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (133 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
01/04/202107/05/2021Mart 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) (133 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
01/04/202107/05/2021Mart 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) (133 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
01/11/202007/05/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Ekim 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (133 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
01/12/202007/05/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Kasım 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (133 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
01/01/202107/05/2021Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (133 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
01/01/202107/05/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (133 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
01/05/202110/05/202116-30 Nisan 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
03/05/202111/05/202116-30 Nisan 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/05/202117/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/202117/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/202117/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/05/202117/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/202117/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/202117/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/05/202117/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/04/202117/05/20212021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202117/05/20212021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/202120/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/202120/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/202120/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/202120/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/05/202120/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/202120/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/05/202125/05/20211-15 Mayıs 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/202126/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/202126/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/05/202126/05/2021GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi
01/05/202126/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
17/05/202126/05/20211-15 Mayıs 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/02/202131/05/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/03/202131/05/20212021 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/03/202131/05/20212021 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/05/202131/05/20217256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi
01/03/202131/05/2021Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/05/202131/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202131/05/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/05/202131/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/05/202131/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/05/202131/05/20217143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
01/05/202131/05/2021Veraset ve İntikal Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/05/202131/05/20212020 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması
01/05/202131/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/202131/05/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/05/202131/05/2021Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
01/04/202131/05/20212020 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması
01/05/202131/05/2021Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
01/05/202131/05/2021Nisan 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/05/202131/05/20212020 Yılına Ait Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınmasının Son Günü
01/05/202102/08/2021Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/05/202131/08/2021Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
by

Sokağa Çıkma Kısıtlaması : Ek Muafiyet

Sokağa Çıkma Kısıtlaması Süresinde Sigorta Primlerinin ve Yapılandırma Taksitlerinin Ödenmesi Hakkında Duyuru

 • İşverenler, esnaf, genel sağlık sigortalıları, isteğe bağlı sigortalılar ve primini kendi ödeyen diğer sigortalıların, 2021 yılı mart ayına ait sigorta primlerinin son ödeme tarihi 30 Nisan 2021’dir.
 • 7256 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu kapsamında Kuruma olan borçların 2.taksit ödemesinin son tarihi de 30 Nisan 2021’dir.
 • Ayrıca 7143 Saylı Kanun kapsamındaki yapılandırma taksitlerinden 17.sinin de son ödeme tarihi 30 Nisan 2020 ye denk gelmektedir.
 • Koronavirüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan başlayarak 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma süresinde primlerin ve yapılandırma taksitlerinin zamanında ödenebilmesi ve mağduriyetlerin yaşanmaması amacıyla, prim borcunu ve yapılandırma taksitlerini ödemek isteyen işveren, esnaf ve diğer sigortalılarımıza, 30 Nisan 2021 tarihinde evleri veya işyerlerine en yakın banka şubelerine giderek prim borçlarını ödeyebilmeleri için sokağa çıkma kısıtlamasında muafiyet tanınmıştır.

İlgililere saygıyla duyurulur.

29.04.2021

Kaynak: SGK

by

Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi

Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.

Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir.

Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Tam kapanma döneminde 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizde belirtilen tedbirlere ilave olarak;

1. Sokağa Çıkma Kısıtlaması

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

1.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

1.3- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecektir. Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00’e kadar paket servis yapabilecektir.

1.4- Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

1.5- Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yukarıda belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.

1.6- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan dönemde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya şehirler arası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak olup bu dönemde konaklama tesisleri sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebileceklerdir.

1.7- Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler.

1.8- Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirler Valiler ve Kaymakamlar tarafından alınacaktır.

2. Şehirler Arası Seyahat Kısıtlaması

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar vatandaşlarımızın şehirler arası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecektir.

2.1- Şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları;

    Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacaktır.

    Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.

Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.

2.2- Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;

    Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

    Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

    Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

    ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

    Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

    Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

    Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.

2.3- Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı halinde bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

2.4- Tam kapanma sürecinde seyahat izin taleplerinde yaşanabilecek artış göz önünde bulundurularak Vali ve Kaymakamlarımızca yeterli sayıda personel görevlendirilmesi başta olmak üzere seyahat izin taleplerinin hızlı bir şekilde değerlendirilerek karara bağlanabilmesi için her türlü tedbir alınacaktır.

2.5- Belirtilen dönem içerisinde uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım aracıyla seyahat edecek kişilere biletleme işlemi yapılmadan önce mutlaka seyahat izin belgesinin olup olmadığı kontrol edilecek, geçerli bir seyahat izninin bulunması halinde biletleme işlemi gerçekleştirilecektir.

Uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla yapılacak seferlerde yolcuların araçlara kabulü öncesinde HES kodu sorgulaması muhakkak yapılacak ve tanılı/temaslı gibi sakıncalı bir durumun olmaması halinde araca alınacaktır.

2.6- Şehirler arası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde olacaktır.

3. Tam kapanma sürecinde sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50’sini aşmayacak ölçüde) şekilde uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçilecektir.

Bu dönemde;

    Uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya tabi kamu personeli, herhangi bir özel muafiyete sahip olmamaları nedeniyle diğer vatandaşlarımızın tabi olduğu esaslar haricinde ikametlerinden ayrılmayacaklardır.

    Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev alacak kamu personeli için yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan görev belgesi düzenlenecek ve görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile iş yeri arasındaki güzergahla sınırlı şekilde muafiyete tabi olacaktır.

4. İller arası hareketliliğin zorunlu olduğu mevsimlik tarım işçileri, hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerinde salgınla mücadele koşullarına uygun hareket edilebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda valilikler tarafından gerekli tedbirler eş zamanlı olarak alınacak, bu bağlamda mevsimlik tarım işçilerinin iller arası hareketliliği ile konaklayacakları alanlarda alınacak tedbirler ve iller arası hayvancılık ve arıcılık faaliyetleri konusunda Bakanlığımızca yeni bir Genelge yayımlanıncaya kadar 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemizde belirlenen esaslara göre hareket edilecektir.

5. Tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin konut sitelerinde de uygulanmasını temin etmek amacıyla site yönetimlerine sorumluluk verilecek, site içerisinde izinsiz şekilde dışarı çıkan kişilerin (özellikle çocukların ve gençlerin) ikametlerine dönmeleri konusunda uyarılmaları sağlanacaktır.

6. Sokağa çıkma süresi boyunca sokak hayvanlarının beslenmelerine özel önem verilecek, bu kapsamda Vali/Kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon tesis edilerek sokak hayvanlarının beslenmeleri için gerekli tedbirler alınacak, bu amaçla başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe, orman gibi sokak hayvanlarının doğal

yaşam alanlarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması sağlanacaktır.

7. Denetim Faaliyetlerinin Etkinliğinin Artırılması

7.1- Tam kapanma döneminde kolluk kuvvetlerinin tam kapasiteyle denetim faaliyetlerine katılımı sağlanacak, özellikle sokağa çıkma ile şehirler arası seyahat kısıtlamaları başta olmak üzere kolluk kuvvetleri tarafından kapsamlı, geniş katılımlı, etkili ve sürekli denetim faaliyetleri planlanarak uygulamaya geçirilecektir.

7.2- Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında;

    Muafiyet tanınan iş yerlerinde çalışıldığına dair gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi,

    Özel sağlık kuruluşlarından sahte randevu alınması,

    Fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi veya tatlıcılara çıkış serbestisinin maksadını aşan şekilde kullanımı (markete ailece gidilmesi gibi),

    Çiftçi Kayıt Belgesinin (ÇKS) amaç dışı kullanılması gibi durumlarda muafiyetlerin giderek artan bir sıklıkla kötüye kullanıldığı göz önünde bulundurularak, bu suistimallerin önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından her türlü tedbir alınacak ve yapılacak denetimlerde bu hususların kontrolü özellikle sağlanacaktır.

7.3- Şehirler arası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak, kontrol noktalarında görevlendirilecek yeterli sayıda kolluk personeli (trafik ve asayiş birimlerinden) marifetiyle toplu ulaşım araçlarıyla veya özel araçlarla yolculuk edenlerin seyahat izin belgelerinin olup olmadığı muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecektir.

7.4- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan tam kapanma döneminde, vatandaşlarımızın sadece temel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla açık tutulacak fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcı gibi iş yerlerinin çevresinde gerekli kontrollerin yapılabilmesi için yeterli sayıda kolluk personeli görevlendirilecek; yürütülecek devriye ve denetim faaliyetlerinde, bu iş yerlerinin kurallara uyup uymadıkları ile vatandaşlarımızın bu iş yerlerine gidişlerinde araç kullanmama ve ikametlerine en yakın yere gitme kuralına riayet edip etmedikleri kontrol edilecektir.

28.04.2021

by

Kısa Çalışma Ödeneğinin Uzatılması

T.C.

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-72808405-404-00008469661

Tarih: 24.04.2021

Konu : Kısa Çalışma Ödeneği

İlgi :

a) 15.01.2021 tarihli ve E-72808405-404-00007658199 sayılı yazı.

b) 10.03.2021 tarihli ve E-72808405-404-00008090059 sayılı yazı.

Kısa çalışma uygulamasının uzatılması ile bazı hususlara ilişkin aşağıda belirtilen açıklamaların yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur.

1. Bilindiği üzere yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerlerinde kısa çalışma uygulamasından yararlananlar için yeni bir başvuru alınmadan daha önceki şartları aşmamak üzere kısa çalışma ödeneğinin süresi;

 • 29.06.2020 tarih ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (2706 sayılı CBK) bir ay,
 • 30.07.2020 tarih ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (2810 sayılı CBK) bir ay,
 • 30.08.2020 tarih ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (2925 sayılı CBK) iki ay,
 • 26.10.2020 tarih ve 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (3134 sayılı CBK) iki ay,
 • 23.12.2020 tarih ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (3317 sayılı CBK) iki ay.
 • 19.02.2021 tarih ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (3556 sayılı CBK) bir ay,

süreyle uzatılmıştır.

Söz konusu uzatma kararlarında belirtilen sürelerle otomatik bildirgeler oluşturulmuş, olası fazla ödemelerin önlenmesi amacıyla birimlerimiz tarafından işverenlerle seri bir şekilde iletişim kurularak işyerindeki çalışma süresine veya kısa çalışma uygulamasının yapılıp yapılmayacağına ilişkin bilgiler alınarak işlemler gerçekleştirilmiştir.

Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin açıklamalar ilgide kayıtlı talimatlarımızda yer almaktadır.

2. Kısa çalışma ödeneğinin süresi yine aynı şartlarla 22/4/2021 tarih ve 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (3910 sayılı CBK) 1/4/2021-30/6/2021 tarihlerini kapsayacak şekilde üç ay daha uzatılmıştır.

 • 2021 Mart ayında uzatma kapsamında kısa çalışma ödeneği ödenen bildirgeler için otomatik uzatma işlemi yapılmıştır. Merkezden yapılan bu uzatma işlemi, daha önce uzatma talebinde bulunmuş ve bitiş tarihi 31/3/2021 olan bildirgelerin bitiş tarihi 30/6/2021 tarihine çekilmek ve 2021 Nisan ve sonrası için haftalık çalıştırılmayacak saati 0 (sıfır) olarak güncellenmek suretiyle yapılmıştır. Ayrıca söz konusu bildirgeler olup, takip menü- otomatik işlemler ekranından takip edilebilecektir. Otomatik uzatma yapılan işyerlerine ilişkin liste işverenler ile iletişime geçilmesi için ekte yer almaktadır.
 • Bu kapsamda 2021 Mart ayında kısa çalışma ödemesi yapılan bildirgeler için işverenlerden alınacak güncel kısa çalışma bilgileri çerçevesinde gerekli güncelleme işlemlerinin birimlerimizce çok acele yapılması gerekmektedir.
 • Bununla birlikte, 31.03.2021 tarihi öncesi kısa çalışma uzatma başvurusundan yararlanan ancak merkezden otomatik uzatma işlemi yapılmayan işyerleri için de uzatma veya oran güncelleme işlemlerinin aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde birimlerimizce yerine getirilmesi gerekmektedir.
 • İşverenlerden 2706, 2810, 2915, 3134, 3317 veya 3556 sayılı CBK’lar uyarınca uzatma işleminden yararlanmamış olanların söz konusu (3910 sayılı CBK) uzatma işleminden yararlanmak istemeleri halinde yeni bildirge girilmek suretiyle işlem yapılması gerekmektedir. Ancak, girilecek yeni bildirgenin kısa çalışma başlama tarihinin ayın birinci günü olması gerekmekte olup, hiçbir şekilde bildirgenin bitiş tarihinin 30.06.2021 tarihini geçmemesi gerekmektedir.
 • Yine bu kapsamda işlem yapılan bildirgelere ilişkin kısa çalışma ödeneği süresinin tamamı işsizlik ödeneği süresinden mahsup edilmeyecektir.

3. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde “Bu madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir.” hükmüne yer verilmiştir. Dolayısıyla, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma döneminde işçi çıkartılması halinde, bu tarihten itibaren kısa çalışma uygulamasından yararlanılamayacağı belirlenmiştir. Kısa çalışma uygulanan dönemde işçi çıkartan işyerlerindeki kısa çalışma uygulamasının durdurulduğu hallerde kısa çalışma uzatma işleminin de iptal edilmesi gerekmektedir.

4. Bildirge gerekçeli iptal ekranı kullanıcılara açılmıştır. Bildirge gerekçeli iptal yapmadan önce tüm kontrollerin titizlikle yerine getirilmesi gerekmektedir. Gerekçeli iptal yapılan bir bildirgenin (İÖ/KÇÖ) statüsü geri alınamayacaktır.

5. İlgi (b) de kayıtlı yazımızda “Daha önceki kısa çalışma uzatma işlemlerinden yararlanmayacağını bildiren veya irtibat sağlanamayan işverenlerden geriye dönük uzatma işleminden yararlanma talepleri ile ilgili olarak, içinde bulunulan aydan bir önceki ay için ilgili aydaki eksik gün nedeni SGK kayıtları ile uyumlu olmak ve nakdi ücret desteği talebinde bulunulmamış olmak kaydıyla söz konusu uzatma işleminin yapılabileceği, daha önceki aylara ilişkin uzatma işlemlerinin incelemeye tabi olduğu bildirilmelidir.” ifadesine yer verilmişti. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile yapılan müzakere sonucu, geriye dönük yapılan uzatma başvurularına ilişkin birimlerimizce; uzatma talep edilen dönemde normalleşme teşvikinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanılıp yararlanılmadığının incelenmesi, SGK’ya bildirilen eksik gün kodunun uygun olup olmadığının kontrol edilmesi ve yapılan bu kontroller sonucu ödemeye engel bir durum tespit edilmemesi halinde ödeme yapılabilecektir.

Bilgi ve gereği ile işlemlerin ivedilikle sonuçlandırılması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasını rica ederim.

Ek: Kısa Çalışma Ödeneği Uzatma Yapılacak Bildirge Listesi

Bu belgegüvenlielektronikimzaileimzalanmıştır.BelgeDoğrulamaKodu:4B0130FC-FA5B- 4624-BB92-210E104DF4E6BelgeDoğrulamaAdresi: https ://www.turkiye.gov.tr/iskur-ebysAdres:İşsizlik SigortasıDairesiBaşkanlığıTelefonNo: 2163285FaksNo:e-Posta: [email protected]İnternetAdresi: www.iskur.gov.trKEPAdresi: [email protected]ıntılıbilgiiçin: TamerÖZDENERŞefTelefonNo: 2163285QRKOD2 / 3suretiyleyapılmıştır.Ayrıcasöz konusubildirgelerotomatikonaylamaişleminetabitutulmuşolup,takipmenü-otomatikişlemler ekranındantakipedilebilecektir.Otomatikuzatmayapılanişyerlerineilişkinlisteişverenlerileiletişimegeçilmesiiçin ekteyeralmaktadır.oBukapsamda2021Martayındakısa çalışmaödemesiyapılanbildirgeleriçinişverenlerdenalınacakgüncelkısa çalışmabilgileriçerçevesindegerekligüncellemeişlemlerininbirimlerimizceçok aceleyapılmasıgerekmektedir.oBununlabirlikte,31.03.2021tarihiöncesi kısa çalışmauzatmabaşvurusundanyararlananancakmerkezdenotomatikuzatmaişlemi yapılmayanişyerleriiçin de uzatmaveyaorangüncellemeişlemlerininaşağıdabelirtilenkurallarçerçevesindebirimlerimizceyerinegetirilmesigerekmektedir.oİşverenlerden2706,2810,2915,3134,3317veya3556sayılıCBK’laruyarıncauzatmaişlemindenyararlanmamışolanlarınsözkonusu(3910sayılıCBK)uzatmaişlemindenyararlanmakistemelerihalindeyenibildirgegirilmeksuretiyleişlem yapılmasıgerekmektedir.Ancak, girilecekyenibildirgeninkısa çalışma başlamatarihininayın birincigünüolmasıgerekmekteolup,hiçbirşekildebildirgeninbitiştarihinin30.06.2021tarihinigeçmemesigerekmektedir.oYinebu kapsamdaişlem yapılanbildirgelereilişkin kısa çalışma ödeneğisüresinintamamıişsizlik ödeneğisüresindenmahsupedilmeyecektir.3. 4447sayılı İşsizlik SigortasıKanununungeçici23üncümaddesinde“Bu madde kapsamındakısaçalışma uygulamasındanyararlanabilmekiçin, iş yerinde kısa çalışma uygulanandönemde 4857 sayılıKanunun25 inci maddesininbirinci fıkrasının(II) numaralıbendindeyer alan sebepler hariç olmakkaydıyla işveren tarafındanişçi çıkarılmamasıgerekir.” hükmüneyerverilmiştir.Dolayısıyla,yenikoronavirüs(Covid-19)kaynaklı zorlayıcısebepgerekçesiyleuygulanankısa çalışmadönemindeişçiçıkartılmasıhalinde,bu tarihtenitibarenkısa çalışma uygulamasındanyararlanılamayacağıbelirlenmiştir.Kısa çalışmauygulanandönemdeişçi çıkartan işyerlerindekikısa çalışma uygulamasınındurdurulduğuhallerdekısa çalışmauzatmaişlemininde iptaledilmesigerekmektedir.4. Bildirgegerekçeliiptalekranı kullanıcılaraaçılmıştır. Bildirgegerekçeliiptalyapmadanöncetümkontrollerintitizlikleyerinegetirilmesigerekmektedir. Gerekçeliiptalyapılanbir bildirgenin(İÖ/KÇÖ)statüsügerialınamayacaktır.5.İlgi(b) dekayıtlı yazımızda“Daha önceki kısa çalışma uzatma işlemlerindenyararlanmayacağınıbildiren veya irtibat sağlanamayanişverenlerdengeriye dönük uzatma işlemindenyararlanmatalepleriileilgili olarak, içinde bulunulanaydan bir önceki ayiçinilgili aydaki eksik günnedeni SGKkayıtları ileuyumlu olmak venakdi ücret desteği talebinde bulunulmamışolmak kaydıyla sözkonusu uzatma işlemininyapılabileceği,daha önceki aylara ilişkin uzatma işlemlerininincelemeyetabi olduğu bildirilmelidir.”ifadesineyerverilmişti. RehberlikveTeftiş Başkanlığıileyapılanmüzakeresonucu,geriyedönükyapılanuzatmabaşvurularınailişkin birimlerimizce;uzatmatalepedilendönemdenormalleşmeteşvikindenveyanakdiücret desteğindenyararlanılıpyararlanılmadığınınincelenmesi,SGK’yabildirileneksikgünkodununuygunolupolmadığınınkontroledilmesiveyapılanbu kontrollersonucuödemeyeengelbirdurumtespitedilmemesihalindeödemeyapılabilecektir.Bilgivegereğiileişlemlerinivediliklesonuçlandırılmasıhususundagereklitedbirlerinalınmasınıricaederim.

by

İşletmelerde Kuruluş Unsurları

İşletmeler; genel olarak standart prosedürlere göre kurulur. Bu prosedürler sırasıyla; işletme adının belirlenmesi, amaç ve konunun belirlenmesi, sermaye yapısı ve diğer unsurlara göre kararların alınması gibi işlemlerdir.

Mersis işlemlerinin de tamamlanmasının ardından; noter veya ilgili odalardan şirket kuruluşu tescil edilir. Tescil işlemlerinden sonra da ticaret sicil gazetesi yayınlanarak , şirket tüzel kişilik kazanmaya haiz olur.

Genel olarak basit anlatımla şirket kuruluşları bu şekildedir. Fakat kuruluş işlemleri tamamlanırken beklenmedik sorunlar da yaşanmaktadır.

Bu sorunlardan bir kaçını saymak gerekirse ;

 • Şirket unvanı ile ilgili sorunlar,
 • Şirket amaç ve konusu ile ilgili sorunlar,
 • Sermaye yapısı ile ilgili sorunlar,
 • Marka ve ticari sorunlardan oluşmaktadır.

Esasında , kolay gibi görünen bu süreçler incelendiğinde işlemlerin göründüğü gibi basit olmadığı anlaşılacaktır. Kuruluş işlemleri, en başından çok hassas ve dengeli bir şekilde planlanmalıdır. İyi organize edilmeyen şirket kuruluşunu , temeli sağlam olmayan bir binaya benzetebiliriz.. Tıpkı bir bina gibi temeli sağlam olmayan şirketler de çok uzun ömürlü olmayacaktır.

İYİ BİR İŞLETME KURULUŞU NASIL BAŞLAMALIDIR?

Şirket kuruluş işlemleri yapılacağı zaman , işletmenin içinde bulunduğu sektör de çok iyi incelenmelidir. Sektör yapısının incelenmesi demek ; bu sektörün en tepesindeki işletmelerin yapısının ve piyasa hakimiyetinin araştırılması anlamına gelmektedir. Tabi  bu incelemeler yapılırken temel faktör sabırla davranmaktır. Kuracağınız şirket , yeni doğacak bir bebek gibidir. Tıpkı bir bebeğin ebeveynleri gibi , şirketiniz için de geleceğe dair planlarını en başından siz belirlersiniz.

Rekabet ortamının oldukça hareketli olduğu günümüz dünyasında yapı taşları çok sağlam olmalıdır.  Peki bunca hareketlilik varken , sağlam bir yapı nasıl belirlenmelidir? Burada , yardımımıza iş simülatörleri adı verilen uygulamalar yetişmektedir.

İş simülatörlerinde siz sermayenizi, ürünlerinizi , ürünlerinizin ham maddesini ve tüketici faktörlerini önceden belirleyerek sunucuya yüklersiniz. Dünyanın değişik lokasyonlarındaki simülatör kullanıcılarından faydalanarak , bu kullanıcıların tercihlerine göre satışlarınızdan ne kadar kâr ya da zarar edeceğinizi , ürünlerinizin rağbet görüp görmeyeceğini öncesinden bilir ve piyasayı simüle edersiniz.

Bu yöntemi şu an Türkiye dahil olmak üzere dünyada bir çok firma global olarak kullanmaktadır. Bu simülasyonlar bir nevi “temel bir iş yatırımı” dır. Pazar testlerinin ve rekabet gücünün belirlenmesi, ürünlerin pazarlanma süreçleri  ve imkan varsa kurulacak iş simülasyonları yeni kurulacak şirketlerin uzun soluklu olmasını sağlar.

ŞİRKET UNVANI , BAŞINDAN İYİ SEÇİLMELİDİR..

Unvan , bir şirketin mihenk taşı ve kimliğidir. Unvanlar, mutlaka ticari olarak üreteceği ürün ya da hizmetle ilgili olmalıdır. Unvan ile ilgili yapılan yanlışlardan biri de işletmenin ticari faaliyetinde anahtar rol oynayan şirket ürünlerini yansıtmamasıdır. Örneğin; ortakların isminin kısaltılmış harfleri ya da ortakların kendi isimleri , işletmeyle alakasız isimler ve buna benzer yanlışlarla dolu seçimler, işletmeye başından yanlış kimlik verilme nedenidir. Şirket unvanı için alelacele karar verilmemelidir. Unvan seçilirken “ya tutarsa?” anlayışıyla rastgele isim seçmek yanlıştır. İşletmenizin yapısı ve ürün gamına en uygun isim seçilmelidir.

ŞİRKET AMAÇ VE KONULARI İYİ BELİRLENMELİDİR..

Amaç ve konu demek, işletmenin ana sözleşmesinde faaliyet alanları ve neler yapabileceğinin açıklanması demektir. Ana sözleşmenin tanımı ise ;şirketin tescil işlemleri sırasında kuruluş gazetesinde; işletmenin neler yapabileceği ve faaliyet alanlarının nelerden oluştuğunu gösteren edilmiş açıklamalardır.

Şirketinizin amacı ve konusu en başından iyi belirlenmelidir. Belirlediğiniz amaç dışında “belki ileride lazım olur, bu da olsun , şu olmazsa olmaz” mantığıyla yazılan amaç dışındaki konular, ana sözleşmede hem uzun olmakta hem de başkaları tarafından , işletmenin esas amacının anlaşılmasını imkansız kılmaktadır. Günümüzde neredeyse yeni kurulan şirketlerin amaç ve konularının yüzde doksana yakını kendisiyle ilgisiz konulardan oluşmaktadır. Bu durum çoğu zaman komik hale  gelmektedir.  

Mesela, “X pazarlama dağıtım üretim yönetim sanayi ticaret a.ş.” örneğindeki gibi işletmenin üretim işletmesi mi , ticaret işletmesi mi, dağıtım işletmesi mi  olduğu bile anlaşılmamaktadır. Bunun yerine “X üretim “ demek işletmenin daha net ve anlaşılır olmasını sağlayacaktır. İşletmeyi piyasada öne çıkaracaktır.

Eğer ana sözleşme kapsamı dar fakat detaylı olup, ileride başka bir faaliyet alanı gelişirse, alınacak yeni kararlarla madde tadili yapılarak ana sözleşme değişikliği yapılabilmektedir.

SERMAYE YAPISI GERÇEĞİ YANSITMALIDIR..

Kuruluş işlemlerinde en başından sermaye yapısının doğru olarak belirlenmesi gerekir. İşletmeler faaliyetlerine başladığı zaman; gerçek sermayeleri yerine sermayeyi taahhüt ettiklerinden dolayı bu durum ticaret hacminde var olmayan bir sermaye kaydı yaratmaktadır.

Bazı şirket yapılarında (örneğin limited şirketlerde) kamu alacakları ve şirket zararları sermaye payları ile sınırlandırıldığı için, risk faktörü yaratmaktadır. Ayrıca işletmede bulunmadığı halde , reel olmayan sermaye, bilanço rasyolarını değiştirmektedir. Değişen rasyolar nedeniyle de temel finansal tablolar yanıltıcı olacağından kredi kanalları kapanmaktadır.

Bu nedenle şirket sermayelerinin gerçeği yansıtması, taahhütle sınırlı kalmaması veya sermaye taahhütlerinde, taahhüdün yerine getirilmesi çok önemlidir. Yanlış sermaye yönetimi ve tanımı finansal tablo dengelerini bozmaktadır.

MARKA VE TİCARİ SORUNLARLA KARŞILAŞABİLİRSİNİZ..

Kuruluş işlemleri doğru olsa bile , işletmenize ait markanın kullanılıp kullanılmadığını da araştırmanız gerekir. Zira, siz işletme unvanını tescil etseniz bile; o unvana ait aynı isimdeki marka korunuyor olabilir..

Böyle bir durumda , benzer marka sahibi işletme adınızı değiştirmenizi isteyecek veya işletmenizin faaliyetlerini durdurabilecektir. Bu durum yazımızdaki en önemli ve üzerinde durulması gereken bir konudur.

İşletmenizin unvanının başka birisinin markasıyla çakışması veya aynı olması durumunda yaptığınız tüm yatırım ve işletme açılış masrafları boşa gidecektir. Marka haklarına tecavüz nedeniyle dava açılma riskiyle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu da sizin için oldukça riskli ve zarar verici sonuçlara neden olur.

Markalar, yapıları gereği , sahiplerine aittir ve en başından tescillidir. Tavsiyemiz, iş yatırımınız için  kuruluş işlemlerine başlamadan önce markanızı da mutlaka tescil ettirmeniz olacaktır.

Marka tescilinizi yaptıktan sonra internet siteniz için de domainin uygun olup olmadığına bakmalısınız. Eğer internet siteniz için domaininiz uygunsa hemen almalısınız. Fakat domain uygun değilse markanızı tekrar gözden geçirmelisiniz.

Özetle , şirket kuruluşu sanıldığı gibi sadece tescilden ibaret değildir. Tescilden önce de yapılacak bir çok işlem olduğu bilinmelidir. Bu işlemleri yaptıktan sonra yeni kurmuş olduğunuz işletmenize sağlam bir kimlik oluşturacak , onun neler yapabileceğini, sektöre ve rakiplerinize göstereceksiniz.

İŞLETMENİZDE KURULUŞ İŞLEMLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPABİLMENİZ İÇİN AŞAĞIDAKİ UNSURLARA DİKKAT ETMELİSİNİZ ; 

 1. İşletmenizin satacağı ürün ya da hizmet için sektördeki en iyi sırada olan üst firmaları incelemelisiniz, rekabet gücü ve pazar payınızı analiz ederek iyi bir fizibilite çalışması yapmalı, gerekirse öncesinden iş simülasyonları oluşturmalısınız. 
 2. Unvanınıza ait marka olup olmadığını araştırmalı ve markanız boştaysa, marka tescil işlemlerine başlamalısınız.
 3. İnternet sitesi için markaya ait internet sitesi domainleri satın almalısınız.
 4. İşletme unvanınız için ortaklarınızın adını yansıtacak kelimelerden kaçınmalı; işletmenizin pazarlayacağı ürünü en iyi yansıtacak bir isim seçmelisiniz.
 5. Ana sözleşmeye uzun uzadıya ve alakasız amaç konu yazmak yerine işletmenizin yapacağı esas amaç konuyu detaylarıyla yazmalısınız.
 6. Tescil işlemlerine, evrakları özenle hazırlayarak başlamalısınız.
 7. Bu aşamada marka tesciliniz ve internet sitesi domaininiz alınmış olmalıdır.
 8. Ticaret odasında tescil yapıldıktan sonra, kuruluşa ait ticaret sicil gazetenizi özenle saklamalısınız.
 9. İlk şirket defterleri belirlenenden fazla sayfada bastırarak, bu defterleri de özenle saklamalısınız.
 10. Maliye için, tescilden sonra 15 gün içinde interaktif şifre ve e-tebligat başvuruları yapmalısınız.
 11. Eğer ihalelere girecekseniz, SGK’ dan “borcu yoktur” aktivasyonu yapmalısınız.
 12. Muhasebe hesaplarınız için sektör yapınıza en uygun tek düzen hesap planı (detay hesaplar) seçmelisiniz.

Danış ÖZCAN

21.04.2021

İlgili yazı , FSEK gereği sahibine aittir ve korumalıdır. Sitemizde yazılan yazılar , izinsiz kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. Yazı sahibinden ya da sitemizden izinsiz alınan yazılar için her türlü maddi ve manevi hakkımız saklıdır.